5 – Suverenita

SUVERENITA NÁRODNÉHO ŠTÁTU založená na obrane územnej nedotknuteľnosti, potravinovej sebestačnosti a zabezpečení reprodukcie je kľúčovou otázkou nášho prežitia v dnešnom globalizovanom svete, pretože tieto tri podmienky musí splniť akékoľvek spoločenstvo, ak chce prežiť. Bojaschopná armádaje nutná napriek tomu, že v súčasnosti sme členom NATO a bude nutná vždy, aj keď budeme neutrálnym štátom. Musí mať obranný charakter a dostatočný odstrašujúci potenciál.

Poľnohospodárstvo a životné prostredie spolu úzko súvisia, pretože okrem zabezpečenia pôvodných zdravých potravín plní poľnohospodárstvo aj dôležitú krajinotvornú funkciu. Naši poľnohospodári musia dostať také dotácie a pomoc, aby neboli znevýhodňovaní pred dotovanou a nekvalitnou zahraničnou produkciou a ich výrobky sa bez problémov dostali k nášmu spotrebiteľovi, a to legislatívnymzabezpečenímrovnosti na trhu (odstránenie diskriminácie obchodnými reťazcami) a podporou ďalších foriemdistribúcie (napríklad predaj z dvora). Pokiaľ sami nevlastnia pôdu, musia ju dostať od štátu alebo iných osôb do nájmu za symbolickú cenu (zákaz rentiérstva). Životné prostredie je nutné chrániť reálnou zelenou politikou, t.j. podporou čistej energetiky (jadro – zatiaľ je nenahraditeľné, voda, paroplyn a biomasa) nie však solárne a veterné parky .

Reprodukcia musí byť zabezpečená podporou zakladania rodín, ako už bolo uvedené pri princípe solidarity. Základom spoločnosti musí byť rodina ako jediný právne inštitucionalizovaný základ spoločnosti.

Tlačiť

Email