Program – INÝ  SVET  JE  NUTNÝ – 8 princípov Ľavice.sk

 

                V tomto svete bude odstránená nadvláda kapitálu nad spoločnosťou, zrušené finančné kasíno (špekulácie na burzách) a peniaze sa vrátia do služieb reálnej ekonomiky, z ktorej bude mať spravodlivý prospech každý podľa svojho podielu na vytvorených hodnotách. Musí byť nastolené nové spoločenské zriadenie slúžiace všetkým. Bude založené na PRINCÍPOCH predstavujúcich všeobecné dobro a inštitucionalizovaných do právneho poriadku štátu, ktorý svojim charakterom bude štátom sociálnym.

 

                1 – SPRAVODLIVOSŤ je jeho prvým princípom. Každý sa svojou prácou podieľa na vytvorených majetkových a iných hodnotách. Toto bohatstvo si nemôže privlastniť len nejaká „elita“ oddelená od zvyšku spoločnosti, ale musí byť rozdeľované spravodlivo podľa zásluh na jeho vytváraní (viď. bod 4-Ekonomika…). Cieľom je taká sociálna štruktúra spoločnosti, kde nebudú extrémne bohatí ani sociálne vylúčení a základom bude čo najširšia stredná trieda. S tým súvisí aj rovnosť chápaná nielen ako rovnosť pred zákonom ale aj v zmysle nevytvárania diskriminovaných sociálnych skupín. Netreba sa báť ani prerozdelenia bohatstva.

Prostriedkom na dosiahnutie tohto stavu je zmena daňových zákonov, a to progresívna daň pre fyzické osoby, primeraná daň pre právnické osoby, zdanenie dividend a zamedzenie daňových únikov do daňových rajov. Firma musí byť registrovaná a odvádzať daň tam, kde podniká. Ďalšími prostriedkami sú zvýšenie minimálnej mzdy (odstránenie pracujúcej chudoby), minimálneho dôchodku,  následne na to priemernej mzdy a posilnenie postavenia odborov v zákone o tripartite a v zákonníku práce. Vyvlastnenie použiť tam, kde je neprípustné súkromné vlastníctvo a trh a kde došlo k extrémnej majetkovej polarizácii.

 

                2 – SOLIDARITA znamená najmä solidaritu medzigeneračnú a solidaritu s tými, ktorí sa nezavinene dostali do ťažkej životnej situácie. Jej základom je spoločenská dohoda o tom, že mladým ľuďom sa spoločnosť poskladá na bývanie formou viaczdrojového financovania výstavby družstevných bytov a tiež nájomných bytov. Tým im umožní zakladať rodinu a  oslobodí ich od otrokárskych hypotekárnych úverov na celý produktívny život. Mladí a pracujúci zase zabezpečia starým dôstojný dôchodok.

Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je vyčlenenie financií v štátnom rozpočte na výstavbu bytov, v Ústave zakotvené právo na bývanie a poskytovanie zvýhodnených mladomanželských pôžičiek a na druhej strane zrušenie 2. piliera dôchodkového poistenia a vrátenie peňazí do priebežného financovania dôchodkov. Tiež je nutné z verejných zdrojov financovať sociálne odkázaných a chorých, teda zrušiť súkromné zdravotné poisťovne a namiesto štátnej zriadiť príslušný odbor na ministerstve zdravotníctva.

 

                3 – PRÁCA musí byť základom príjmu každého jednotlivca. Nikto nesmie bohatnúť zo špekulácie (dnešné finančné trhy) ani z akejkoľvek inej formy parazitovania, pretože bezpracné príjmy demoralizujú celú spoločnosť.

Prostriedkom na zamedzenie nelegitímneho bohatnutia je sprísnenie preukazovania nadobudnutia majetku a legislatívny zákaz špekulácií na finančných trhoch a komoditných burzách v práve SR ako aj v medzinárodnom meradle. Cieľom je úplné zrušenie finančného kasína.

 

                4 – EKONOMIKA PRE ČLOVEKA A FINANCIE PRE EKONOMIKU. Bezbrehé uctievanie voľného trhu a neobmedzeného zisku vedie k drancovaniu neobnoviteľných prírodných zdrojov, ničí tradičné kultúrne a morálne štandardy, ktoré sú nahrádzané štandardami konzumného myslenia, čo vedie ku kultúrnej a intelektuálnej degradácií ľudí. Človek nesmie byť otrokom v rukách zamestnávateľa, pretože kvalitné pracovné výsledky sa rodia v pohode a istote a nie v strese, neobmedzených nadčasoch a v neistote. Financie treba vrátiť do služieb reálnej ekonomiky. Len centrálna banka môže tvoriť peniaze, ktoré potom budú ako verejný majetok distribuované do ekonomiky cez štátny rozpočet. Šialený systém tvorby peňazí poskytovaním úverov komerčnými bankami musí byť zrušený, pretože úver sa stal nástrojom moci a úrok nástrojom vykorisťovania. Nie je možné, aby si niekto mohol tlačiť peniaze, požičiavať ich druhým za úrok a tým z nich robiť otrokov.

Na zamedzenie extrémnej majetkovej polarizácie je nutné upraviť Ústavu v čl. 55 v tom zmysle, že „Hospodárstvo SR sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky s právom na primeraný zisk a s právom na spravodlivý podiel na  vytvorenom spoločenskom bohatstve pre všetkých s vyváženým zastúpením všetkých foriem vlastníctva a všetkých foriem podnikania“. Ďalej je nutné v ústave zakotviť štátne vlastníctvo prírodných zdrojov, pôdy, lesov, vody, strategických najmä energetických odvetví, zakázať privatizáciu zdravia, staroby a vzdelania. Popri štátnom a súkromnom vlastníctve vytvoriť podmienky pre rozvoj družstevníctva, zamestnaneckého vlastníctva podnikov a ekonomickej demokracie. Na uspokojovanie osobných potrieb môžu pôdu vlastniť aj iné osoby. Uvedené princípy rozpracovať v ďalších zákonoch (občiansky a obchodný zákonník, daňové zákony atď.). Je nutné jasne vymedziť, kde pustiť trh a kde nie.

Treba vytvoriť legislatívne predpoklady na ustanovenie ekonomickej demokracie najmä ako prostriedku lokalizácie ekonomiky. Je založená na zamestnaneckej samospráve firiem, spoločenskej kontrole investícií na rôznych úrovniach, spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov, a to pri zachovaní trhu ako mechanizmu pre rozdeľovanie tovaru a základných prostriedkov spoločnosti.

 

                5 – SUVERENITA NÁRODNÉHO ŠTÁTU založená na obrane územnej nedotknuteľnosti, potravinovej sebestačnosti a zabezpečení reprodukcie je kľúčovou otázkou nášho prežitia v dnešnom globalizovanom svete, pretože tieto tri podmienky musí splniť akékoľvek spoločenstvo, ak chce prežiť.       Bojaschopná armáda je nutná napriek tomu, že v súčasnosti sme členom NATO a bude nutná vždy, aj keď budeme neutrálnym štátom. Musí mať obranný charakter a dostatočný odstrašujúci potenciál.

Poľnohospodárstvo a životné prostredie spolu úzko súvisia, pretože okrem zabezpečenia pôvodných zdravých potravín plní poľnohospodárstvo aj dôležitú krajinotvornú funkciu. Naši poľnohospodári musia dostať také dotácie a pomoc, aby neboli znevýhodňovaní pred dotovanou a nekvalitnou zahraničnou produkciou a ich výrobky sa bez problémov dostali k nášmu spotrebiteľovi, a to legislatívnym zabezpečením rovnosti na trhu (odstránenie diskriminácie obchodnými reťazcami) a podporou ďalších foriem distribúcie. Pôdu musia dostať od štátu do nájmu za symbolickú cenu (zákaz rentiérstva). Životné prostredie je nutné chrániť reálnou zelenou politikou, t.j. podporou čistej energetiky (jadro – zatiaľ je nenahraditeľné, voda, paroplyn a biomasa) nie však solárne a veterné parky .

Reprodukcia musí byť zabezpečená podporou zakladania rodín, ako už bolo uvedené pri princípe solidarity. Základom spoločnosti musí byť rodina ako jediný právne inštitucionalizovaný základ spoločnosti.

 

                6 – NEUTRALITA SR.zahraničnej politike sme za vytvorenie nového, spravodlivého ekonomického svetového poriadku, ozdravenie globálnych ekosystémov, mierové riešenie konfliktov, za prechod na nový systém dôvery a spolupráce bez vojenských blokov a s právom slobodnej voľby každého štátu na politické, hospodárske a sociálne usporiadanie.

Našim strategickým cieľom je vystúpenie z NATO a presadenie neutrality SR, uznanej a garantovanej medzinárodnými organizáciami. SR sa nesmie zúčastňovať agresívnych vojen a nesmie byť členom vojenského zoskupenia rozširujúceho sa smerom na východ proti Rusku, čo je príprava agresívnej vojny.

Naša zahraničná politika musí otvárať dvere ekonomickej spolupráci Slovenska so všetkými štátmi a využiť všetky príležitosti, ktoré sa nám v rámci globálnych ekonomických pohybov núkajú. Geopolitická poloha SR nám umožňuje byť križovatkou leteckej, diaľničnej, železničnej aj lodnej dopravy s nadväznosťou na euroázijský priestor, čo musíme využiť vo svoj prospech.

 

                7 – PRAVDA oslobodzuje. Nikto nemôže byť slobodný, ak je obkolesený sieťou lží. Bez poznania pravdy nemôžeme zmeniť zlé na dobré. Voľný trh spôsobil pád hlavne masovej kultúry do absolútneho suterénu. Ukazuje sa, že súkromné médiá nie sú slobodné najmä preto, že sú súkromné a nie je pre ne problém šíriť lož a „jedinú správnu“ ideológiu neoliberalizmu.

Kvalitná a nezávislá kultúra si zaslúži štátnu podporu a v prípade financovania súkromným sektorom daňové úľavy. Treba zvýšiť finančnú podporu verejnoprávnych médií a zákonom ustanoviť rámec ich programu tak, aby sa výrazne odlišoval od súkromných. Cieľom v tejto oblasti je zabezpečenie existencie celého názorového spektra a šírenie pravdy. Je nutné zaviesť sankcie za nepravdivé informácie v rámci verejného práva, pretože riešenie cez súdne spory je neúčinné. Tak isto je treba regulovať reklamu, vrátane bilbordov, ktorá doslova zamorila verejný priestor. Kultúra v najširšom slova zmysle spolu s históriou a ekonomikou tvoria základy existencie každého národa.

 

                8 – PRÁVNY ŠTÁT je základom existencie každej civilizovanej spoločnosti. Človek nemôže existovať izolovane a jeho vzťahy s ostatnými členmi spoločnosti musia byť upravené jasnými pravidlami efektívne vynútiteľnými štátnou mocou. Ľudia prestávajú veriť, že sa domôžu svojich práv na príslušných orgánoch, podvodníci sú považovaní za hrdinov, brutalita trestnej činnosti nadobudla hrozivé rozmery a ľudský život stráca cenu. Bezpečnosť a ochrana majetku neexistuje aj preto, že v uliciach niet policajtov.

Je nutné posilniť právne vedomie spoločnosti od výchovy v školách až po každodenný výkon práva najmä súdmi, ktorých činnosť treba skvalitniť aj za cenu oslabenia sudcovskej autonómie, a to v záujme rýchlej vynútiteľnosti práva. V mestách treba vytvoriť malé policajné okrsky a do ulíc vrátiť policajtov – pochôdzkárov, vrátane vykonávania pochôdzok v civile a sprísniť postih trestných činov proti životu a zdraviu.

 

Každý systém zaviedli len ľudia a ľudia ho môžu aj zmeniť.