Dotazník – ľavicová strana

 1. Ste za systémovú zmenu – nahradenie kapitalizmu novým spoločenským zriadením, a to
  socializmom s pluralitným ekonomickým a politickým systémom? Pozn.: nemusí byť nutne
  nazvané socializmom, relevantné sú nižšie uvedené pojmové znaky a prostriedky vedúce k systémovej zmene.
 2. Ste za štátne (národné, všeľudové) ústavne zakotvené vlastníctvo prírodných zdrojov,
  pôdy, lesov, vody a strategických najmä energetických odvetví a za zákaz privatizácie zdravia,
  staroby a vzdelania?
 3. Ste za to, aby ako nevyhnutný prostriedok k systémovej zmene bolo použité aj
  znárodnenie?
 4. Ste za finančný systém, v ktorom budú aj štátne a družstevné banky a za daňový systém
  s progresívnou daňou a zákazom usídľovania firiem v daňových rajoch?
 5. Ste za zákonné ustanovenie takej minimálnej mzdy, ktorá zabezpečí každému dôstojnú
  životnú úroveň podľa čl. 36 Ústavy SR ako aj takého minimálneho dôchodku?
 6. Ste za zrušenie 2. dôchodkového piliera a za zrušenie súkromných zdravotných poisťovní?
 7. Ste za viaczdrojové financovanie výstavby cenovo prístupných bytov (štátny príspevok,
  úver, vklad)?
 8. Súhlasíte, že základom spoločnosti je rodina, ktorá musí dostať všestrannú podporu pre
  svoju existenciu a rozvoj?
 9. Ste za vystúpenie z NATO a vyhlásenie neutrality SR s cieľom dosiahnuť neutrálne pásmo
  tvorené štátmi bývalého socialistického bloku a Rakúska?
 10. Ste za zvýšenie finančnej podpory verejnoprávnych médií a ustanovenie zákonnej
  povinnosti umožniť prezentáciu celého názorového spektra a za postih za nepravdivé
  informácie pre všetky médiá?