4 – Ekonomika pre človeka

EKONOMIKA SLÚŽIACA ČLOVEKU, FINANCIE SLÚŽIACE EKONOMIKE. Bezbrehé uctievanie voľného trhu a neobmedzeného zisku vedie k drancovaniu neobnoviteľných prírodných zdrojov, ničí tradičné kultúrne a morálne štandardy, ktoré sú nahrádzané štandardami konzumného myslenia, čo vedie ku kultúrnej a intelektuálnej degradácií ľudí. Človek nesmie byť otrokom v rukách zamestnávateľa, pretože kvalitné pracovné výsledky sa rodia v pohode a istote a nie v strese, neobmedzených nadčasoch a v neistote.Financie treba vrátiť do služieb reálnej ekonomiky. Len centrálna banka môže tvoriť peniaze, ktoré potom budú ako verejný majetok distribuované do ekonomiky cez štátny rozpočet. Šialený systém tvorby peňazí poskytovaním úverov komerčnými bankami musí byť zrušený, pretože úver sa stal nástrojom moci a úrok nástrojom vykorisťovania. Nie je možné, aby si niekto mohol tlačiť peniaze, požičiavať ich druhým za úrok a tým z nich robiť otrokov.

Na zamedzenie extrémnej majetkovej polarizácie je nutné upraviť Ústavu v čl. 55 v tom zmysle, že „Hospodárstvo SR sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky s právom na primeraný zisk a s právom na spravodlivý podiel na  vytvorenom spoločenskom bohatstve pre všetkých s vyváženým zastúpením všetkých foriem vlastníctva a všetkých foriem podnikania“. Ďalej je nutné v ústave zakotviť štátne vlastníctvo prírodných zdrojov, pôdy, lesov, vody, strategických najmä energetických odvetví, zakázaťprivatizáciuzdravia, staroby a vzdelania. Popri štátnom a súkromnom vlastníctve vytvoriť podmienky pre rozvoj družstevníctva, zamestnaneckého vlastníctva podnikov a ekonomickej demokracie. Na uspokojovanie osobných potrieb a na podnikanie vo forme malých rodinných fariem môžu pôdu vlastniť aj iné osoby. Uvedené princípy rozpracovať v ďalších zákonoch (občiansky a obchodný zákonník, daňové zákonyatď.). Je nutné jasne vymedziť, kde pustiť trh a kde nie.

Treba vytvoriť legislatívne predpoklady na ustanovenie ekonomickej demokracie najmä akoprostriedku lokalizácie ekonomiky. Je založená na zamestnaneckej samospráve firiem, spoločenskej kontrole investícií na rôznych úrovniach, spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov, a to pri zachovaní trhu ako mechanizmu pre rozdeľovanie tovaru a základných prostriedkov spoločnosti.

Tlačiť

Email